Verdieping van de democratie in een door AI ondersteunde wereld: mondiale problemen


Krediet: Unsplash/Steve JohnsonMening door AH Monjurul Kabir (Verenigde Naties)Maandag 18 september 2023Inter Press Service

Uit een mondiale analyse van de ILO blijkt dat de meeste banen en industrieën eerder zullen worden aangevuld dan vervangen door de nieuwste golf van kunstmatige intelligentie. Augustus 2023

Het jaar 2022 bracht AI mainstream door de wijdverspreide bekendheid met toepassingen van Genative Pre-Training Transformer (een soort groot taalmodel en een prominent raamwerk voor generatieve kunstmatige intelligentie).

De meest populaire applicatie is ChatGPT van OpenAI. De wijdverbreide fascinatie voor ChatGPT maakte het in de hoofden van de meeste consumenten synoniem met AI. Het vertegenwoordigt echter slechts een klein deel van de manieren waarop AI-technologie tegenwoordig wordt gebruikt. De grote taalmodellen kunnen veel meer ontwrichten dan alleen de economie. Ze lijken ook de democratie uit te dagen, inclusief de traditionele vormen van democratische betrokkenheid.

Vandaag in 2023, op #democracyday en daarna, zijn deze nieuwere innovaties en mogelijkheden net zo belangrijk voor de menselijke ontwikkeling – voor het vergroten van de keuzemogelijkheden van mensen – als het kunnen lezen of genieten van een goede gezondheid.

Het publieke debat kan overweldigd worden door industriële hoeveelheden automatisch gegenereerde argumenten. Deepfakes en desinformatie gegenereerd door AI kunnen de verkiezingen en de democratie ondermijnen. Laten we ook het empoweren van burgers, het bestrijden van corruptie, het hervormen van het openbaar bestuur en het aanpakken van de klimaatverandering uit het oog verliezen.

Toenemende internationale monitoring en controle

We weten allemaal dat AI gerichte voordelen oplevert voor zowel de ontwikkeling als de politieke agenda in het digitale tijdperk. Het is nu al de belangrijkste motor van opkomende technologieën als big data, robotica en IoT – om nog maar te zwijgen van generatieve AI, waarbij tools als ChatGPT en AI-kunstgeneratoren mainstream aandacht krijgen. Niettemin kan het vooringenomenheid veroorzaken en de veiligheid en keuzevrijheid van gebruikers wereldwijd aanzienlijk in gevaar brengen.

Deze onderling afhankelijke en onderling verbonden AI-elementen krijgen steeds meer internationaal toezicht. De VN-Veiligheidsraad hield op 18 juli 2023 voor het eerst een zitting over de dreiging die kunstmatige intelligentie vormt voor de internationale vrede en stabiliteit, en de secretaris-generaal van de VN riep op tot een mondiale waakhond die toezicht moet houden op een nieuwe technologie die minstens evenveel angst heeft opgeroepen als hoop.

De speciale VN-rapporteur voor de rechten van personen met een handicap presenteerde (maart 2022) een rapport aan de Mensenrechtenraad over kunstmatige intelligentie (AI) en de rechten van personen met een handicap. Er zijn meer inspanningen van meerdere belanghebbenden op het gebied van mondiale AI-samenwerking nodig om de mondiale capaciteit voor de ontwikkeling en het gebruik van AI te helpen opbouwen op een manier die betrouwbaar, op de mensenrechten gebaseerd, veilig en duurzaam is en de vrede bevordert.

Het multi-stakeholder adviesorgaan op hoog niveau voor kunstmatige intelligentie, dat aanvankelijk in 2020 werd voorgesteld als onderdeel van de routekaart voor digitale samenwerking van de secretaris-generaal (A/74/821), wordt nu gevormd om analyses uit te voeren en aanbevelingen te doen voor het internationale bestuur van kunstmatige intelligentie (AI).

AI en democratie: verbetering van het democratische proces

Het debat over de impact van AI op de publieke sfeer is momenteel het meest prominent en bekend bij een algemeen publiek. Het houdt ook rechtstreeks verband met langlopende debatten over de structurele transformatie van de digitale publieke sfeer. AI draagt ​​bij aan beide kanten van de democratische aspiraties: meerderheidsregering en bescherming van minderheden.

Terwijl het discours over AI en de democratische publieke sfeer zich vooral richt op de maatschappelijke vereisten voor een gezonde democratie, wordt in een aanvullend discours gekeken naar hoe we de democratie ‘in praktijk brengen’, namelijk bij verkiezingen en hoe deze worden uitgevoerd. Recente verkiezingscycli in verschillende landen hebben duidelijk gemaakt dat kwaadwillende actoren zowel bereid als in staat zijn digitale toepassingen in te zetten om de democratie en democratische processen te ondermijnen.

Met de komst van krachtige nieuwe taalmodellen hebben deze acteurs nu een krachtig nieuw wapen in hun arsenaal. Dit is een goede reden om te vrezen dat AI-systemen zoals ChatGPT en GPT4 de democratie zullen schaden.

De roep om digitalisering van de politiek impliceert vaak een toename van het automatiseren van besluitvormingsprocedures in het openbaar bestuur. Voorbeelden reiken van de welzijnsadministratie tot belastingsystemen en grenscontrole. De hoop is dat in een steeds complexere wereld een verschuiving naar sterk geautomatiseerde systemen zal resulteren in een efficiënter politiek systeem.

Automatisering moet mislukkingen en frustraties uitroeien, een fijnmazigere en snellere uitspraak mogelijk maken en middelen vrijmaken voor andere problemen. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat automatisering contextuele realiteiten waardeert.

Verbetering van het democratische proces: AI-mogelijkheden en uitdagingen

Elk systeem dat de persoonlijke betrokkenheid vermindert, zal jaren van testen vergen voordat het op grote schaal kan worden geïmplementeerd. Er zijn echter een paar manieren waarop dit onze processen aanzienlijk zou kunnen verbeteren:

Omdat AI individuele voorkeuren kan begrijpen, kan het kiezers helpen bij het nemen van beslissingen en, bij uitbreiding, de deelname vergroten. AI zal het gerichte vermogen hebben om fraude en corruptie in het systeem te identificeren. Met betere manieren om corruptie te identificeren, zal AI ruimte vrijmaken voor elektronische stemmen (e-voting), meer gemak creëren en een bredere dwarsdoorsnede van de samenleving in staat stellen deel te nemen. AI heeft het potentieel om kiezers meer autoriteit te geven, waardoor meer kwesties ter sprake kunnen komen voor inbreng van de gemeenschap en publieke beslissingen. AI zal kiezers in staat stellen om weloverwogen keuzes te maken en de bijbehorende beslissing te nemen (‘drill down’ en de feiten op een rij te zetten voordat ze een beslissing nemen). AI zal in staat zijn om te gaan met negatieve campagnes, bevooroordeelde berichtgeving en onnodige argumenten. AI heeft het potentieel om het aantal de kosten van campagnes verlagen, de afhankelijkheid van bijdragers verminderen en de politieke corruptie terugdringen. AI heeft het potentieel om mensen te bereiken die traditioneel worden uitgesloten of gemarginaliseerd in publieke processen.

Het is onnodig om te zeggen dat al deze mogelijkheden, als ze niet op de juiste manier worden benut, een einde kunnen maken aan de schade aan het democratische proces.

Zoektocht naar pluralisme in de democratie: kan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) helpen?

AI kan een cruciale rol spelen bij het bevorderen van de diversiteits- en inclusieagenda door vooroordelen aan te pakken, eerlijkheid te bevorderen en gelijke kansen mogelijk te maken. Door de mogelijkheden van AI te benutten, kunnen organisaties vooroordelen identificeren en verminderen, de wervingspraktijken verbeteren, de toegankelijkheid vergroten, inclusie bevorderen en een inclusieve omgeving cultiveren. Een grote opgave die veel meer werk en oprechte inzet vergt door middel van contextuele innovatie.

Hoewel er een groeiend besef is van de brede uitdagingen op het gebied van de mensenrechten die deze nieuwe technologieën met zich mee kunnen brengen, is er dringend behoefte aan een meer gericht debat over de specifieke uitdagingen van dergelijke technologie voor verschillende groepen, waaronder de rechten van personen met een handicap.

Participatierechten zijn intersectioneel van toepassing en omvatten onder meer inheemse volkeren, migranten, minderheden, vrouwen, kinderen en ouderen met een handicap. Het recht van personen met een handicap en hun representatieve organisaties, waaronder organisaties onder leiding van vrouwen met een handicap, om deel te nemen aan het verkiezingsproces en het overheidsbeleid, met inbegrip van de beleidsvorming op het gebied van kunstmatige intelligentie, en aan besluiten over de ontwikkeling, inzet en het gebruik ervan, is bijvoorbeeld van cruciaal belang om het beste uit kunstmatige intelligentie te halen. intelligentie en het vermijden van het ergste.

De vraag blijft nog steeds: kan AI het echte venster op de wereld zijn voor achtergestelde groepen en gemarginaliseerde gemeenschappen?

De toekomst …

Het discours over AI en democratie staat nog in de kinderschoenen. Academische behandelingen en beleidsaanpassingen begonnen rond dezelfde tijd en worden nu nog steeds grotendeels gedreven door bredere debatten over digitalisering en democratie en voorbeeldige gevallen van misbruik.

Overheden moeten expertise opbouwen op het gebied van kunstmatige intelligentie, zodat ze geïnformeerde wet- en regelgeving kunnen maken die op deze nieuwe technologie reageert. Ze zullen te maken krijgen met desinformatie en deepfakes, veiligheidsbedreigingen, veranderingen op de arbeidsmarkt en de impact op het onderwijs.

Om maar één voorbeeld te noemen: de wet moet duidelijk zijn over welk gebruik van deepfakes legaal is en over hoe deepfakes moeten worden geëtiketteerd, zodat iedereen begrijpt wanneer iets dat ze zien of horen niet echt is.

Misschien hebben we een diepere analyse nodig om te zien hoe politieke macht en instellingen – formeel en informeel, nationaal en internationaal – de menselijke vooruitgang vormgeven in een door AI ondersteunde, nog steeds diep gefragmenteerde wereld.

Terwijl we ons concentreren op het verbeteren van de samenwerking bij cruciale uitdagingen en het aanpakken van lacunes in het mondiaal bestuur, herbevestigen we de bestaande verplichtingen, onder meer aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het Handvest van de Verenigde Naties, en streven we naar een nieuw leven ingeblazen multilateraal systeem dat beter gepositioneerd is om een ​​positieve impact te hebben op de levens van mensen. de voorgestelde VN-Top van de Toekomst 2024 moet deze uitdagingen onderzoeken.

We moeten beoordelen wat landen nodig hebben om democratische bestuurssystemen op te zetten in een toenemende AI en digitale wereld die de menselijke ontwikkeling van alle mensen bevorderen in een wereld waar zovelen achterblijven.

Dr. AH Monjurul Kabir, senior adviseur bij UN Women HQ, is politicoloog, beleidsanalist en juridisch en mensenrechtenwetenschapper op het gebied van mondiale kwesties en interregionale trends. Voor academische doeleinden is hij te volgen op Twitter op mkabir2011. De in dit artikel verwoorde standpunten zijn op persoonlijke titel.

IPS VN-bureau

© Inter Press Service (2023) — Alle rechten voorbehouden. Originele bron: Inter Press Service

Waar nu?

Laatste nieuws

Lees de laatste nieuwsberichten:

Iran: een jaar later, wat is er veranderd? Dinsdag 19 september 2023De zaak voor Afghaanse vrouwen en meisjes: hoe een onderzoek van het Internationaal Strafhof de mensenrechten zou kunnen uitbreiden Maandag 18 september 2023We moeten handelen om de kloof tussen woorden en daden te overbruggen Maandag 18 september 2023Verdieping van de democratie in een door AI ondersteunde wereld Maandag 18 september 2023De Taliban riepen op om het recht van Afghaanse meisjes op onderwijs te handhaven Maandag 18 september 2023‘Radicale heroriëntatie’ is nodig omdat de helft van de mensheid geen basisgezondheidszorg heeft Maandag 18 september 2023Oekraïne: VN voegt historische kathedraal en klooster van Kiev toe aan gevarenlijst Maandag 18 september 2023Nasleep van de overstromingen in Libië: de respons gaat door te midden van de verwoestingen Maandag 18 september 2023UNESCO: 250 miljoen kinderen gaan nu niet naar school Maandag 18 september 2023Ethiopië: Massamoorden gaan door, risico op verdere ‘grootschalige’ wreedheden Maandag 18 september 2023Source link